Đào tạo: “Nhận thức, diễn giải tiêu chuẩn và chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015” tại Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam
Đào tạo: “Nhận thức, diễn giải tiêu chuẩn và chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO9001:2015 và ISO14001:2015” tại Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

Đào tạo: “Nhận thức, diễn giải tiêu chuẩn và chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015” tại Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

0 Comments