Tư vấn ISO 17025

Bộ tiêu chuẩn ISO 17025

ISO 17000

 • Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)
 • Các cơ sở và từ vựng

ISO 17025:2005

 • Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)
 • Các yêu cầu

ISO 9004

 • Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)
 • Hướng dẫn cải tiến hiệu năng của Hệ thống

Tham khảo Danh sách khách hàng tư vấn ISO 17025 tại AMSs.

Yêu cầu tiêu chuẩn ISO 17025:2005

 1. Phạm vi
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Các yêu cầu về quản lý
 • Tổ chức
 • Hệ thống quản lý
 • Quản lý tài liệu
 • Xem xét các yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng
 • Hợp đồng phụ về thử nghiệm và hiệu chuẩn
 • Mua dịch vụ và vận dụng thí nghiệm
 • Dịch vụ đối với khách hàng
 • Phàn nàn
 • Kiểm soát việc thử nghiệm và hoặc hiệu chuẩn không phù hợp
 • Cải tiến
 • Hành động khắc phục
 • Hành động phòng ngừa
 • Kiểm soát hồ sơ
 • Đánh giá nội bộ
 • Xem xét của lãnh đạo

5. Các yêu cầu về kỹ thuật

 • Yêu cầu chung
 • Nhân sự
 • Tiện nghi và điều kiện môi trường
 • Phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp
 • Thiết bị
 • Liên kết chuẩn đo lường
 • Lấy mẫu
 • Quản lý mẫu thử nghiệm và hiệu chuẩn
 • Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn
 • Báo cáo kết quả

Liên hệ ngay để được đội ngũ chuyên gia AMSs hỗ trợ quý doanh nghiệp nhanh nhất!

Trả lời