Danh sách khách hàng tư vấn SA8000

NUM

NAME OF COMPANY

STANDARD

1

TIEN TIEN GARMENT JOINT STOCK COMPANY

SA8000

2

BIEN HOA PACKAGING

SA 8000

3

TAY DO GARMENT ., JSC

SA8000

4

LIHITLAB VIET NAM CO.,LTD

SA8000

5

KIM DUC TRADING CO., LTD

SA8000

6

VIPACO PACKING CO., LTD

SA8000

7

VIET NAM YUTO PRINTING& PACKING CO., LTD

SA8000

8

DREAMTECH CO., LTD

SA8000

9

DOOJUNG VIETNAM CO., LTD

SA8000

10

ELMICH  PRODUCTION  HOUSEHOLD CO., LTD

SA8000

11

NORFLK HATEXCO J.S.C

SA8000

12 PADMAC VIETNAM CO., LTD SA8000

Trả lời