Danh sách khách hàng tư vấn 5S

NUM

NAME OF COMPANY

STANDARD

1

YANAGAWA SEIKO VIET NAM Co.Ltd.

5S

2

LIHITLAB VIET NAM CO.,LTD

5S

3

NESSEI ECO VIET NAM CO, LTD

5S

4

IKO THOMPSON VIET NAM CO.,LTD

5S

5

 

ENVIRONSTAR Co.,LTD

5S

6

QUANG NGAI SUGAR JSC – VINASOY VIETNAM FACTORY BRANCH BAC NINH

5S

7

STD  PLASTIC FOOD .,JSC

5S

8

DOOJUNG VIETNAM CO., LTD

5S

9

SUNHOUSE VIET NAM CO., LTD

5S

10

TIEN DAT PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

5S

11

LAFIEN VINA CO., LTD

5S

12 FUTU1 JOINT STOCK COMPANY 5S

13

EVERGREEN SCREWS INDUSTRY VIETNAM  CO., LTD

5S

14 VIPACO PACKING CO., LTD 5S
15 ………..

Trả lời