Tư vấn TQM

Triết lý của TQM

TQM đề cập tới nỗ lực của toàn bộ công ty để đạt được chất lượng cao. Triết lý này đòi hỏi sự tham gia của mọi người trong công ty, từ ban điều hành cao cấp trở xuống. Triết lý này cũng gắn với sự tham gia của nhà cung cấp và cả khách hàng, trong đó khách hàng là điểm trung tâm và sự thỏa mãn khách hàng là động lực thúc đẩy.

Các đối tượng của TQM

Đối tượng của TQM là:

 • Các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, nhân viên
 • Quản lý chính sách, tiêu chuẩn hoá
 • Nhà thầu phụ – mua hàng
 • Nhóm chất lượng, kiểm soát sản xuất, kiểm soát quá trình, giải quyết vấn đề, kiểm soát đo lường, quản lý phương tiện và thiết bị
 • Giáo dục và đào tạo, vệ sinh môi trường
 • Quản lý hàng ngày, phương pháp thống kê, kiểm soát an toàn
 • Quản lý 5S, Quản lý sức khoẻ, Huy động nguồn nhân lực

Các yêu cầu của TQM

 1. Biết rõ khách hàng
 2. Biết rõ đối thủ cạnh tranh
 3. Biết rõ chi phí phi chất lượng
 4. Nhân viên hiểu và tự nguyện tham gia vào các mục tiêu chung
 5. Lãnh đạo quyết tâm cải tiến liên tục
 6. Xác định công việc của bộ phận
 7. Quyết tâm của nhân viên
 8. Tăng cường biện pháp phòng ngừa
 9. Giảm sản phẩm lỗi
 10. Thiết lập các kế hoạch chi tiết

Các bước xây dựng TQM

 1. Xây dựng chính sách
 2. Xác định mục tiêu
 3. Phân rõ trách nhiệm
 4. Xây dựng QMS
 5. Kiểm soát chất lượng
 6. Phân tích nguyên nhân
 7. Chương trình cải tiến liên tục
 8. Thực hiện chương trình cải tiến
 9. Kiểm soát chương trình cải tiến
 10. Đánh giá hiệu quả QMS

Bí quyết thành công trong việc áp dụng TQM

 • TQM phải bắt đầu từ lãnh đạo
 • Phải có lòng kiên trì
 • Mạnh dạn thay đổi tổ chức ngay sau khi cam kết với TQM để cho mọi người thấy rằng TQM đã bắt đầu có tác dụng
 • Biết trao thực quyền cho người lao động
 • Có một hệ thống thông tin nội bộ
 • Có chiến lược đào tạo cụ thể
 • Có sự tham gia của tất cả mọi người

Để có được một bộ máy vận hành trơn tru, hiệu quả từ trên xuống dưới; các tổ chức/ doanh nghiệp cần đầu tư vào việc tư vấn/đào tạo TQM.
Liên hệ ngay để được chuyên gia AMSs hỗ trợ nhanh nhất!

Trả lời