Trả lời: “- Cải thiện hiệu suất và tuân thủ môi trường tổng thể.
– Cung cấp một khuôn khổ cho việc sử dụng thực hành phòng chống ô nhiễm để đáp ứng các mục tiêu EMS.
– Tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí tiềm năng khi quản lý các nghĩa vụ về môi trường.
– Nhắm mục tiêu hiệu quả hơn các tài nguyên quản lý môi trường khan hiếm.
– Nâng cao tư thế công cộng với các bên liên quan bên ngoài.”

Trả lời