Trả lời: “ISO 45001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế chuẩn và minh bạch về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp trong mọi ngành nghề. Nó khác với các loại chứng chỉ như SCC chỉ có hiệu lực với các nhà thầu phụ trong lĩnh vực chuyên môn. Hay chứng chỉ SCP (chứng chỉ cho thuê nhân lực giúp đảm bảo an toàn) chỉ có hiệu lực đối với những nhà cung cấp dịch vụ quản lý nhân lực. Tiêu chuẩn ISO 45001 là một giải pháp tổng thể cho công tác quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp đã được chứng nhận ở cấp độ quốc tế.”

Trả lời