QUACERT – Tổ chức chứng nhận của Việt Nam

QUACERT là tổ chức chứng nhận của Việt Nam do Bộ khoa học và công nghệ, môi trường thành lập.

Đây là tổ chức chứng nhận đầu tiên của Việt Nam được thừa nhận Quốc tế.
Chứng nhận hợp chuẩn của QUACERT được tổ chức JAS-ANZ của chính phủ Australia và New Zealand công nhận và có giá trị trong nước và quốc tế.
Sản phẩm/ hàng hóa sau khi được tổ chức QUACERT chứng nhận được quyền mang Dấu Chất lượng Việt nam và Dấu công nhận của JAS-ANZ.
Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt nam(TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, ASTM, GOST, GB,…), tiêu chuẩn khu vực (EN, CEN,…), và tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC,…).

Văn phòng phía Nam :
PP10, Ba Vì, cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 08-9.707.034 Fax : 08-9.707.035

Trả lời